Настоящата публикация е подготвена в рамките на инициативата „Усъвършенстване на
подхода на наказателното правосъдие към жертвите на престъпления“ (RE-JUST),1
финансирана от програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Авторите са експерти от
Association Pro Refugiu (Румъния), Центъра за изследване на демокрацията (България),
SOLWODI Deutschland e.V. (Германия), HEUNI (Финландия) – филиал на Организацията на
обединените нации, и Dinamia S. Coop (Испания). Публикацията предлага идеи и примери за
развитие на наказателното правосъдие с фокус върху жертвите и преживяната от тях травма,
въз основа на подбрани концепции от изследвания, доклади и минали проекти, както и на
примерни модели и подходи на работа, разработени и използвани от партньорските
организации и авторите. Представени са познания и идеи от различни дисциплини, най-вече
право, криминология и психология, като всяка глава е написана от различен експерт и
отразява възгледите и мнението му.

Аction plan_BG